Kázání: Kdo obstojí? (Ž 130,1-4)

Daniela Brodská Biblický text (Ž 130,1-4): „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.“ Kázání: Sestry a bratři, milý sbore! Pro postní neděle před velikonocemi vybrala…

Continue reading

Kázání: Pane, zbav nás od zlého! (Kol 1,13-14)

Daniela Brodská Biblický text (Kol 1,13-14): „On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.“ Kázání: Sestry a bratři, milý sbore! Každou neděli prosíme : „zbav nás od zlého“. Je to vlastně poslední výkřik modlitby Páně. Otčenáš začíná úplně nahoře, u nejniternější Boží podstaty,…

Continue reading

Kázání: Zůstat Bohu věrný (Mt 4,1-11)

Daniela Brodská Biblický text (Mt 4,1-11): „Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: `Ne jenom chlebem bude…

Continue reading

Kázání: Pán je dobrý! (1Pt 2,1-4)

Daniela Brodská   Biblický text (1Pt 2,1-4): „Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste ‚okusili, že Pán je dobrý‘! Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl…

Continue reading