Kázání: Kdo obstojí? (Ž 130,1-4)

Daniela Brodská Biblický text (Ž 130,1-4): „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.“ Kázání: Sestry a bratři, milý sbore! Pro postní neděle před velikonocemi vybrala…

Continue reading

Sborový dopis k Velikonocům 2019

Buď Bohu všechna chvála, čest a požehnání, že uslyšet jsme mohli zvěst o zmrtvýchvstání. V úsvitu ještě ztemnělé velikonoční neděle hrob životu je dán, když vyšel z něj náš Pán. Evangelický zpěvník – dodatek 660, L. Rejchrt    Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není…

Continue reading

Kázání: Pane, zbav nás od zlého! (Kol 1,13-14)

Daniela Brodská Biblický text (Kol 1,13-14): „On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.“ Kázání: Sestry a bratři, milý sbore! Každou neděli prosíme : „zbav nás od zlého“. Je to vlastně poslední výkřik modlitby Páně. Otčenáš začíná úplně nahoře, u nejniternější Boží podstaty,…

Continue reading